Ενότητα 1: Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR και Γενική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση